Richtlijnen

EJT: Ethische principes van wetenschappelijk onderzoek

Hieronder zijn de 10 richtlijnen beschreven waar ieder die onderzoek doet in opdracht van, of samen met het EJT, zich aan dient te houden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het Hbo (2010).
  1. In het onderzoeksplan is beschreven wat het risico op schade (privacy, emotionele schade) bij respondenten en betrokkenen is en wat er gedaan is om mogelijk risico op schade te vermijden.
  2. Voordat de data verzameld worden vindt er met alle uitvoerders een overleg plaats met het EJT waar over de gehanteerde methoden wordt gesproken.
  3. Respondenten van kwalitatief onderzoek vullen een informed consent formulier in.
  4. Gegevens van cliënten blijven binnen de instelling (en mogen bijvoorbeeld niet mee naar huis worden genomen).
  5. Als er transcripties zijn gemaakt, worden de ruwe data (geluidsfragmenten, of filmopnamen) vernietigd.
  6. De data (bijv. transcripties), resultaten en/of innovaties zijn eigendom van het EJT.
  7. In het verslag/publicatie is de praktijk- en  maatschappelijke relevantie beschreven.
  8. De resultaten worden gepubliceerd, hetzij in vaktijdschriften, hetzij in een open acces ruimte. Over openbaar maken van andere producten (bv. films) worden vooraf afspraken gemaakt met de opdrachtgever.
  9. Producten die gemaakt zijn blijven eigendom van het EJT, tenzij anders (contractmatig) is overeengekomen.
  10. Alle onderzoekers (studenten en medewerkers) die onderzoek doen voor het EJT plaatsen drie maal een stukje op de website van het EJT: bij de start (voorstellen en uitleg onderzoek), gedurende het onderzoek (halverwege het onderzoek) en na afloop van het onderzoek.