Professionalisering

Professionalisering van de jeugdzorg is een voortdurende ontwikkeling. De onderzoeken binnen het EJT verbreden en verdiepen die ontwikkeling. Ze betreffen alle aspecten van het theoretische en praktische werkveld van de jeugdzorgprofessional.

Biedt FACT Jeugd Twente ondersteuning aan de juiste jongeren?

Biedt FACT Jeugd Twente ondersteuning aan de juiste jongeren?

Als onderdeel van een langere onderzoekslijn naar de resultaten van FACT Jeugd Twente, heeft het EJT de jongeren die bij FACT ondersteuning krijgen in kaart gebracht en vergeleken met de gewenste doelgroep. Zijn de jongeren die ondersteuning ontvangen, ook de jongeren waar FACT zich op richt? 
lees meer

"Wat heeft de Expeditie Jeugdzorg opgeleverd voor jeugdzorginstelling Jarabee?"

De Expeditie Jeugdzorg is ontstaan in 2008 waarin de provincie Overijssel en verschillende jeugdzorgaanbieders uit Overijssel samen tot een gedeelde missie en visie zijn gekomen. De missie van deze deelnemende partijen was: “hoe organiseren we oplossingsgerichte jeugdzorg, waarin het kind centraal staat en de eigen kracht wordt benut en versterkt?” (waardensturing)
lees meer

Onderzoek gebruik van richtlijnen in de praktijk

Er zijn 14 richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (www.richtlijnenjeugdzorg.nl) ontwikkeld om (geregistreerde) professionals in de jeugdzorg te ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringen van cliënten, zijn onderbouwde aanbevelingen vormgegeven in deze richtlijnen. Met deze praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen de professional én de cliënt samen over een effectieve aanpak.
lees meer

Pleegzorg

Het belang van de gehechtheidsrepresentatie van pleegouders in relatie tot de ontwikkeling van het pleegkind.
lees meer

Aandacht voor seksueel misbruik binnen het curriculum Social Work

Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) gaat in opdracht van FICE Nederland bekijken op welke wijze het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg aandacht krijgt binnen het curriculum van Social Work.
lees meer

Wat verandert er volgens experts in 2015 voor de jeugdzorgprofessional?


lees meer

Aansluiting MBO en HBO op gespecialiseerde jeugdzorg

‘Hoe kan het MBO en HBO onderwijs aansluiten op de in verandering zijnde
gespecialiseerde jeugdzorg’

lees meer

Uitstroomprofiel jeugdzorgwerker

Landelijk (HBO raad) is er besloten om een apart uitstroomprofiel voor jeugdzorgwerkers in te voeren. De academie Mens en Maatschappij (AMM) van Saxion is in september 2011 hiermee van start gegaan.

lees meer

Vertrouwen

Jongeren die tijdelijk verblijven in een leefgroep hebben regelmatig de behoefte om iemand in vertrouwen te nemen. 


lees meer

Relatie jeugdige en Pedagogisch Medewerker

Een onderzoek naar de vraag hoe jongeren vanaf 12 jaar in de residentiële jeugdzorg de samenwerkingsrelatie met de pedagogisch medewerkers beleven en waarderen.

lees meer